AktualnościOdwołanie w sprawach administracyjnych

Najczęściej podejmowane w praktyce Kancelarii tematy z zakresu prawa administracyjnego dotyczą sporządzania odwołań od decyzji organu I instancji oraz skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Świadomość społeczeństwa w tej materii jest obecnie większa, klienci wiedzą, że warto podjąć próbę weryfikacji rozstrzygnięcia organu w kwestii ich praw oraz obowiązków.

Odwołanie jest środkiem zaskarżenia o charakterze zwyczajnym, przysługującym od nieostatecznej decyzji wydanej przez organ I instancji, np. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Wójta Gminy, Burmistrza Miasta czy Prezydenta Miasta. Jego wniesienie powoduje wszczęcie procedury ponownego rozpatrzenia tej samej sprawy przez organ wyższego stopnia, np. Samorządowe Kolegium Odwoławcze czy Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z treścią art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania. Należy przestrzegać przewidzianego na wniesienie odwołania terminu. Organ odwoławczy bowiem może stwierdzić w drodze postanowienia niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.

Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132 k.p.a.

Zgodnie z art. 138 k.p.a. rodzaje rozstrzygnięć, w zależności od okoliczności sprawy mogą być następujące:

  1. utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji albo
  2. uchylenie zaskarżonej decyzji w całości albo w części i w tym zakresie orzeczenie co do istoty sprawy albo uchylenie  decyzji i umorzenie postępowania pierwszej instancji w całości albo w części, albo
  3. umorzenie postępowania odwoławczego.

Organ odwoławczy może też uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Jeżeli organ pierwszej instancji dokonał w zaskarżonej decyzji błędnej wykładni przepisów prawa, które mogą znaleźć zastosowanie w sprawie, w decyzji, o której mowa w § 2, organ odwoławczy określa także wytyczne w zakresie wykładni tych przepisów. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

Każda sprawa jest oczywiście inna, różne są argumenty strony, zróżnicowane sytuacje. Z poddania kontroli wydanej decyzji organowi II instancji może skorzystać każdy, kto nie jest z niej zadowolony.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Płocku lub Sierpcu? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Płock

Kancelaria adwokacka Płock

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 1, lokal 106, 09-400 Płock
czynna pn., śr., czw., pt. w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Kancelaria Adwokacka Sierpc

Kancelaria adwokacka Sierpc

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Świętokrzyska 2a, lokal 20, 09-200 Sierpc
czynna wtorek w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Prawnik Sylwia Okonkowska-Pyszyńska. Projekt i wykonanie: Hedea.pl
Do góry