AktualnościRozwód – z winą czy bez?

W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie, małżonkowie muszą podjąć decyzję o odpowiednim sformułowaniu swojego stanowiska w sprawie sądowej. Istotną kwestią, którą należy rozważyć jest żądanie ustalenia winy za rozpad małżeństwa. Często jest to ogromny dylemat dla stron. Małżonkowie są zagubieni, kierują się w tym okresie emocjami. Każdy w tym zakresie musi podjąć decyzję samodzielnie.

Rozwiązując małżeństwo sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenia o winie drugiego małżonka można żądać, ale pod warunkiem, że spełnione są ku temu przesłanki. Wszystko zatem zależy od argumentów i dowodów, jakimi dysponujemy. Niewątpliwie zaniechanie orzekania o winie spowoduje znaczne skrócenie postępowania, szybsze zakończenie sprawy. Jeśli jednak strony starają się wykazać winę drugiego małżonka, muszą liczyć się z bardziej rozbudowanym postępowaniem dowodowym.

O winie świadczyć może szereg zachowań, w tym oczywiście zdrada małżonka. Wszelkie dowody na jej poparcie należy przedstawić,  możliwe najwcześniej, w momencie, gdy podnosimy żądanie ustalenia winy w procesie o rozwód. Są to zeznania świadków, zdjęcia, dowody z wiadomości sms i inne, pozyskane zgodnie z obowiązującym prawem.

Wina małżonka może zostać stwierdzona, gdy ten dopuszczał się przemocy fizycznej czy psychicznej. Często, równolegle ze sprawą o rozwód, toczy się postępowanie karne w związku ze stosowaną przemocą w rodzinie. Takie informacje również należy sądowi przekazać, ale dla stwierdzenia winy w związku ze stosowaną przemocą skazanie wyrokiem karnym nie jest konieczne. Gdyby do tego doszło, to oczywiście ustalenia prawomocnego wyroku sądu karnego skazującego co do popełnienia przestępstwa wiążą sąd w postępowaniu cywilnym. Oznacza to, że sąd w sprawie o rozwód jest związany ustaleniem, że do popełnienia przestępstwa doszło i nie wolno mu czynić żadnych własnych ustaleń, sprzecznych z ustaleniami sądu karnego dotyczącymi bytu określonego przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i osoby pokrzywdzonego.

Kolejnym przykładem zawinionych okoliczności ze strony małżonka są zaniedbania w sferze współdziałania dla dobra rodziny, jak te dotyczące troski o drugą osobę, dzieci, dostarczania środków utrzymania, podejmowania pracy zarobkowej, wykonywania obowiązków domowych. Uchybianie wymienionym obowiązkom, przerzucanie ich na współmałżonka może przesądzać o winie za rozpad pożycia. Brak troski o rodzinę, brak starań o zapewnienie jej odpowiedniego bytu, zabezpieczenia w sferze materialnej należy ocenić negatywnie, zwłaszcza, jeśli ktoś nie wykorzystuje swoich możliwości i umiejętności, dopuszcza się niedbalstwa w tym zakresie.

Inne przyczyny rozpadu małżeństwa, wskazujące na winę małżonka to m.in.  naganne zachowania wobec osób trzecich, bliskich małżonka, nieuzasadnione opuszczenie małżonka, zmiana wyznania swojego czy wspólnych dzieci bez zgody drugiego małżonka,  okazywanie zazdrości i nadmierna kontrola, nałogi, zatajenie istotnych okoliczności sprzed zawarcia związku małżeńskiego, niewypełnianie obowiązków małżeńskich, brak szacunku, lojalności, okazywania uczuć i wiele innych, które w konkretnym przypadku mogą wystąpić.

W celu podjęcia decyzji dotyczącej ostatecznego sformułowania pozwu czy też stanowiska w sprawie w zakresie winy za rozpad pożycia warto zasięgnąć opinii prawnika. Decyzja musi być przemyślana, wiążą się z nią bowiem określone skutki na gruncie postępowania sądowego.

Potrzebujesz pomocy prawnej w Płocku lub Sierpcu? Skontaktuj się z nami

Kancelaria Adwokacka Płock

Kancelaria adwokacka Płock

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Tadeusza Kościuszki 1, lokal 106, 09-400 Płock
czynna pn., śr., czw., pt. w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Kancelaria Adwokacka Sierpc

Kancelaria adwokacka Sierpc

Adwokat Sylwia Okonkowska-Pyszyńska
ul. Świętokrzyska 2a, lokal 20, 09-200 Sierpc
czynna wtorek w godzinach 9:00-17:00

Zobacz na mapie
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Prawnik Sylwia Okonkowska-Pyszyńska. Projekt i wykonanie: Hedea.pl
Do góry